Información:

É unha ensinanza voluntaria e gratuíta que na modalidade semipresencial ten as seguintes características:

 • As clases son un día á semana en horario de tarde/noite.
 • O alumno dispón de titorías de consulta, asesoramento e orientación.
 • A materia divídese en dous exames parciais por cuadrimestre
 • Validez académica oficial para continuar outros estudos ou para a inserción no mundo laboral.

Módulos e Ámbitos:

A E.S.A. está dividida en catro módulos equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4º, da E.S.O.
Cada módulo consta dos seguintes ámbitos:

 • Ámbito CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
 • Ámbito SOCIAL
 • Ámbito de COMUNICACIÓN

Duración:

Na Educación Secundaria para Adultos (E.S.A.) o ano académico divídese en dous cuadrimestres:

 • 1º Cuadrimestre: de setembro a febreiro
 • 2º Cuadrimestre: de febreiro a xuño.

En cada un dos cuadrimestres pode cursar un módulo, polo tanto, nun ano académico (de setembro a xuño) pode cursar dous módulos.

No 2º cuadrimestre pode repetir os ámbitos suspensos no 1ºCuadrimestre.

Materiais:

Cada ámbito dispón duns Materiais Didácticos que poden ser descargados dende o menú situado na parte superior desta páxina. Nestas guías atopará, tanto a teoría, coma exercicios de autoavaliación.

Avaliación:

 • A avaliación de cada ámbito realizarase en dúas probas bimensuais e unha proba final que permitirá recuperar as probas bimensuais suspensas.
 • Non pode ser avaliado dun ámbito sen ter aprobado o mesmo ámbito no módulo anterior.

Curso 2023/24

ESA Semipresencial (Prazo ordinario de inscrición e matrícula):

 • Do 3 ao 14 de Xullo de 2023, ambos inclusive.

 

ESA Semipresencial (Prazo extraordinario de inscrición e matrícula):

 • 1º Cuadrimestre: Do 1 de Setembro ao 12 de Xaneiro de 2024.
 • 2º Cuadrimestre: Do 1 de Febreiro ao 26 de Abril de 2024.

 

OFERTA SUXEITA Á DISPOÑIBILIDADE DE PRAZAS. 

Antigo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (unicamente o recadro superior) (Descargar)
 • Unha fotografía tamaño carné

Novo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (unicamente o recadro superior) (Descargar)
 • Fotocopia do DNI, NIE ou calquera Documento Oficial de Identidade
 • Dúas fotografías tamaño carné
 • Certificación académica (Solicítea no último Centro no que estivo matriculado/a)

IMPORTANTE: Quen non dispoña de Certificación Académica deberá realizar unha proba de Valoración Inicial (Proba VIA), para ser adscrito/a ao nivel correspondente. Pode cubrir o impreso de matrícula para apuntarse a esta proba e entregalo no centro na primeira semana de Setembro ou na segunda semana de Xaneiro.

 

Notas Xerais

 • Os menores de 28 anos que se matriculen en 3º e 4º deberán aboar no centro as taxas para o pago do seguro escolar (1,12 €. Prégase traer a cantidade exacta).
 • O alumnado menor de idade debe cumprir os requisitos fixados pola Consellaría de Educación.
 • O alumnado que autorice o uso e difusión da súa imaxe persoal en Internet deberá entregar, xunto coa matrícula, esta autorización debidamente cuberta e asinada.