Información

Impártese o Bacharelato na modalidade de Ciencias e na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais.

Titorías

 • A atención do alumnado do Bacharelato de adultos semipresencial realizarase fundamentalmente a través de titorías presenciais, que serán de dous tipos: titorías lectivas e titorías de orientación.
 • As titorías lectivas serán dunha sesión semanal para cada materia. Serán de asistencia obrigatoria.
 • As titorías de orientación dedicaranse a solucionar as dúbidas e os problemas que puideran xurdir entre o alumnado no estudo de cada materia, así como para indicar algunhas pautas que permitan un mellor aproveitamento do seu estudo.

Avaliacións

 • Cada curso constará de tres avaliacións e unha avaliación extraordinaria de setembro.

Exames

 • Os exames realizaranse segundo o calendario e horario que se estableza.
 • É imprescindible identificarse co DNI para poder realizar os exames.
 • Se necesita un  xustificante de asistencia ao exame, debe solicitalo ao profesor/a vixiante do mesmo.
 • Non pode saír do exame ata transcorridos 15 minutos. Unha vez saia alguén do exame, non  pode entrar ninguén máis.

Curso 2020/21

Bacharelato Semipresencial:

 • Do 1 ao 11 de Setembro.

Bacharelato Telemático (IES San Clemente):

 • [Información sen publicar. Pendente de actualización].

Antigo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (Descargar)
 • Unha fotografía tamaño carné

Novo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (Descargar)
 • Fotocopia do DNI, NIE ou calquera Documento Oficial de Identidade
 • Dúas fotografías tamaño carné
 • Certificación académica (Solicítea no último Centro no que estivo matriculado/a)

 

Notas Xerais

 • Os menores de 28 anos deberán aboar no centro as taxas para o pago do seguro escolar (1,12 €. Prégase traer a cantidade exacta).
 • O alumnado menor de idade debe cumprir os requisitos fixados pola Consellaría de Educación e contar coa autorización da Dirección do Centro. Para formalizar a matrícula deben vir acompañados dun titor legal que previamente terá cuberto o impreso correspondente. (Descargar)
 • As persoas maiores de 25 anos poden solicitar a exención da materia de Educación Física. Para iso deben cubrir o impreso correspondente (Descargar)

Descargar Horario BACHARELATO SEMIPRESENCIAL (curso 2020/21)

Descargar calendario EXAMES 1ª AVALIACIÓN

Descargar Normas de Réxime Interno