Secretaría

Exencion de galego

¿Quen pode solicita-la exención? 

Pode solicita-la exención Non pode ser dispensado
-Alumndo procedente doutras Comunidades Autónomas ou do extranxeiro - Quenes fixesen os seus estudios anteriores en Galicia
- Aqueles que non estiveran facendo estudios fora de Galicia por un tempo superior "a catro anos académicos consecutivos"
- Alumnado que realizase ós seus estudios básicos ou medios noutras Comunidades Autónomas ou no estranxeiro - "Os alumnos do primeiro ciclo de educación primatia".
- "Os alumnos de C.O.U. que elixan como optativa a materia de literatura galega".
- Alumnado con deficiencias, especialmente auditivas, que acrediten o grado de deficiencia e que estean instalados na outra lingua oficial de Galicia - Quenes non soliciten, tendo dereito, e "sexan cualificados nas avaliacións parciais e final"
 A concesión da exención suporá unicamente a consignación de "exento" no libro de cualificacións e mais no expediente do alumno; sen embargo, terá que asistir obrigatoriamente ás clases como medio de integración lingüística. O incumprimento desta norma suporá a revocación da concesión da exención.


Documentación para presentar por parte do solicitante

 1. Solicitude debidamente cumprimentada
 2. Certificación Académica.
 3. Acreditación do lugar de residencia mediante baixa e alta no Censo dos Concellos correspondentes.


¿Onde presenta-la solicitude?

Na secretaría onde o alumno/a fai os estudios, neste caso no Centro Publico de  E.P.A. de  Vigo.


 Lexislación

Decreto do 79/2010 de 20 de maio

Resolución 08/01/2013 (DOG 29/01/2013)

Inicio
Inicio

Logotipo do Fondo Social EuropeoValid XHTML 1.0 TransitionalCentro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
epa.berbes@edu.xunta.es