Organigrama

Claustro de profesores

Qué é

É o órgano propio de participación dos profesores no goberno do Centro, e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e se é o caso, informar sobre todos os seus aspectos docentes .

Quén forma o Claustro de Profesores

Está integrado pola totalidade dos profesores que presten serivicio en él, e será presidido polo Director do Centro.

Composición do Claustro de Profesores - Curso

Está formado por  profesores de Ensino primario, Secundario e Bacharelato.
 

Funcións

Entre as competencias máis importantes do Claustro de Profesores cabe destacar  as siguientes:

  • Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e curricular do Centro e da programación xeral anual.
  • Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos docentes da Programación Xeral Anual, conforme o proxecto educativo do Centro.
  •  Elixir os seus representantes no Consello Escolar do Centro.
  • Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a mellorar o funcionamento do Centro en calquera dos seus aspectos.
  • Analizar e valorar o rendementeo escolar do Centro mediante os resultados das avaliacións e outros parámetros que se consideren pertinentes.

 


Logotipo do Fondo Social EuropeoValid XHTML 1.0 TransitionalCentro Público de Educaciónde Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
epa.berbes@edu.xunta.es