Instalacións

Aula de Tecnoloxía , Aula de Informática, Laboratorio, Biblioteca, Aula Mentor, Salón de Actos, , Arquivo, Secretaría, Outras instalacions

Aula de Tecnoloxía  (Departamento de Física e Química)

Atópase ubicada no 1º andar e ten unha capacidade para 30 alumnos.
 

Na que se imparten clases.

Tamén dispón de materias de electricidade, de análise químico, etc.


Foto da Aula de Tecnoloxía

Inicio

Aula de Informática


Foto da Aula de InformáticaA aula de informática está dotada de 30 ordenadores ,todos con conexión a Internet, proxector para PC, trasparencias e opacos, equipos multimedia (scaner, impresora), etc.
As actividades que se realizan na aula son as seguintes:
- Actividade regrada específica do ámbito Matemático - Tecnolóxico dirixida ós alumnos do 4º módulo.      - Clases de outros Ámbitos.-
- - Actividade non regrada do Curso de Iniciación á Informática.

Inicio

Laboratorio (Departamento de Ciencias Naturais)


Ten unha capacidades para 20 alumnos.
Está dotado con mesas de laboratorio con tomas de auga e electricidade e co material necesario para realizar prácticas de Bioloxía, Xeoloxía, e materias incluidas no Ámbito da Natureza.

Dispón de amplas coleccións de rochas, minerais e preparacións microscópicas, así como microscopios, lupas binoculares, material de disección, ...

Foto do Laboratorio

Foto do Laboratorio

Inicio

Biblioteca


1. Información:
Foto da BibliotecaA Biblioteca do Centro E. P.A. “Berbés”  foi creada cos seguintes obxectivos:

 1. Rexistro e catalogación de novos libros, revistas e material videografico.
 2. Promover e facilitar á lectura na comunidade escolar.
 3. Atender ós prestamos e recepción de libros.
 4. Facilitar o traballo de investigación e documentación de profesores e alumnos.

2.- Historia:
A biblioteca formouse con áportacións económicas do propio Centro e con doazóns bibliográficas da Consellería de Educación.
Tamén se contou coa doazóns bibliografíca de Fundacións e outras entidades públicas e privadas, previas solicitudes de aportación de material.
Na actualidade a biblioteca dispón dunha sala apropiada para a lectura e posue material informático para o rexistro e catalogación de libros.

3 .-Fondos bibliográficos:
Nos seus fondos bibliográficos conta con: 3285 libros; diccionarios enciclopédicos; coleccións de gran formato de variada temática; libros de texto adicados as áreas de coñecemento e de consulta; máis de 575 revistas, de diversas especialidades; 60 cintas de video; 35 CD do laboratorio de idiomas e outros 35 CD variados. A maioría das coleccións son adicadas a lectura,
En colaboración co Departamento de Bibliotecas da Consellería de Cultura, co Proxecto Meiga e un investimento do Centro temos na actualidade tódolos libros rexistrados, catalogados e informátizados de acordo co código C. D. U. Tamén se dispon de duns ficheiros manuais de libros distribuido por autores e por títulos, para a consulta dos usuarios, alumnos e profesores.
Os usuarios dispoñen dun servicio de préstamo para levar libros por un periodo de vinte días.

4.- Novas incorporacións:

Libros novos, ademáis das revistas ás que estamos subscriptos e películas en C-D Rom, e
. As coleccións que o País e o Mundo emiten con periodicidade semanal:
-El País Clásicos Españoles
-Historia Universal de 24 tomos.
-Colección de películas en libro e DVD do País.
.  Unha selección de literatura hispánica de autores que faltaban no fondo da Biblioteca.
. La nueva Historia de España en 10 tomos  e DVD de Planeta.
. Seguimos recibindo os tomos da Enciclopedia Galega Universal de Ir Indo.
. Galicia Arte de Hércules Ediciones.

5. Revistas suscritas:
National Geographic.
Revista Galega do Ensino.
Speak up: Revista para aprender inglés.

6.- PRESTAMOS:
A biblioteca conta cun horario axeitado para que os alumnos poidan realizar consultas no DOG, e traballo de investigación.
 

7.- Horario de Atención ós usuarios da Biblioteca, :

Horario
Luns Martes Mércores xoves venres
       

 

 
       

 

 
 

 

       

8. Normas de Uso:
1

1.- Existen dous tipos de libros: consulta e lectura. Algúns documentos (enciclopedias, diccionarios, atlas, libros de texto, sornáis , etc.) son libros de consulta non se poden prestar,  son, polo tanto,  para uso exclusivo na propia Biblioteca.

2.- O servicio de préstamo faranno as persoas autorizadas dentro dos horarios destinados a tal fin segundo consta no horario xeral da Biblioteca.

3.- Toda persoa que desexe utiliza-lo servicio de préstamo, será imprescindible presentar o DNI..

4.- O usuario só pode ter prestados 3 documentos por prazo máximo de 15 días, prorrogables outros 3. Se solicita un cuarto libro , debe devolver algún dos prestados.

5.- Os libros serán devoltos en perfecto estado, dentro dos prazos sinalados.

6.- O  extravío de documentos obriga a súa reposición.

7.- O incumprimento destas normas leva consigo a retirada temporal ou definitiva do Servizo de Préstamos.

Inicio

Aula Mentor


A Aula Mentor atópase ubicada no 2º andar do edificio, na aula nº 6, tal como figura no directorio do Centro..
A  Aula está distribuida en tres  espacios diferenciados , visibles nas fotos, que son:
- O de atención ó público, onde están os dous administradores segundo o horario establecido. Disponse dun ordenador e unha impresora para levar a cabo a xestión da Aula.
- O de ordenadores onde se atopan 7 ordenadores e unha impresora, para uso do alumnado, 
- E o outro espacio está destinado  para traballo individual ou reunións, e dispón dunha mesa redonda con catro sillas.
Os 8 ordenadores e as impresoras están conectados en rede, cunha  conexión a internet de alta velocidade.
Así mesmo, disponse do software necesario e actualizado para  a realización de cáseque tódolos cursos que oferta Aula Mentor.

Foto do Cartel da Aula Mentor

Foto da Aula

Foto da Aula

Foto da Aula

Inicio

Salón de Actos


Foto do Salón de ActosTen unha capacidade para 100 persoas.
Nel lévanse a cabo  as seguintes actividades:

 1. Clases
 2. Realización de exames.
 3. Conferencias
 4. Conmemoracións
 5. Actos culturais
 6. Visionar: TV, videos, DVD, proxeccións..

Para a elo cóntase cunha dotación de material audiviosual tal como: televisor, video, dvd, proxector e pantalla de proxección..

 

Inicio

Arquivo

A) Documentación do propio Centro:

 • Expedientes do alumnado
 • Títulos de Certificados de Escolaridade
 • Títulos de Graduado Escolar
 • Títulos de Graduado en Educación Secundaria
 • Libros de Escolaridade de Educación Secundaria para Adultos
 • Material didáctico de Educación Secundaria para Adultos, a Distancia

B) Documentación do extinguido INGABAD

 • Expedientes do alumnado
 • Títulos de BUP
 • Libros de Escolaridade de BUP

Inicio

Secretaría

Dispón de dous ordenadores conectados en rede e con conexión a internet da Xunta de Galicia.
Outros elementos a destacar son;  impresora-fotocopiadora , dous teléfonos e un fax.

Inicio

Outras instalacións

6 Aulas

 6 Seminarios cos distinos departamentos.
                             

Servicio de Orientación.

Sala de Profesores

Viceddirección/ Xefatura de Estudos

Dirección

Conserxería

Inicio

Logotipo do Fondo Social EuropeoValid XHTML 1.0 TransitionalCentro Público de Educación de Persoas Adultas "Berbés"
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
epa.berbes@edu.xunta.es