Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

INFORMACIÓN

Información

Son ensinanzas voluntarias e gratuítas, que na modalidade semipresencial teñen estas características: 

  • Hai titorías semanais de consulta, asesoramento e orientación.
  • A materia dividese en dous exames parciais por Cuadrimestre.
  • Conta cuns materiais específicos de estudio.
  • Validez académica para seguir outros estudios ou a inserción no mundo laboral.

Cuadrimestre

-Na Educación Secundaria para Adultlos (E.S.A.) o ano académico divídese en dous cuadrimestres:

Primeiro Cuadrimestre de outubro a febreiro
Segundo Cuadrimestre de febreiro a xuño.


-En cada un dos cuadrimestres pode cursar un módulo.
-Nun ano académico (de outubro a xuño) pode cursar dous módulos.

Módulos

-A E.S.A. estructurase en catro módulos 1º, 2º, 3º, 4º equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4, da E.S.O.
-Ofértanse todos os módulos simultaneamente en cada un dos dous cuadrimestres que forman o ano académico.
-No Segundo Cuadrimestre pode repetir o módulo ou ámbitos suspensos no  Primeiro Cuadrimestre.

 Ámbitos

-Os contidos agrupanse en ámbitos. Cada módulo consta dos seguintes ámbitos:

- ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

- ÁMBITO SOCIAL

- ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 
 

Avaliación

-A avaliación de cada ámbito realizarase en duas probas bimensuais e unha proba final que permitirá recuperar as probas bimensuais suspensas.
-Os que suspenden álgun ámbito no 1º Cuadrimestre  e non o repitan, poden facer unha proba extraordinaria en maio, e os do 2º Cuadrimestre en setembro
-Non pode ser avaliado dun ámbito sen ter aprobado o mesmo ámbito no módulo anterior 

Normas

-Normas de réxime interno

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es