Educación Secundaria Presencial
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

INFORMACIÓN

Información

-É unha ensinanza voluntaria e gratuita que na modalidade presencial ten estas características:

  • As clases presenciais son diarias e obrigatorias.
  • A avaliación é continua.
  • Os horarios son flexibles de acordo coa disponibilidade do Centro  e as necesidades do alumnado.
  • Validez académica para seguir outros estudios ou a inserción no mundo laboral.

Cuadrimestre

-Na Educación Secundaria para Adultos (E.S.A.) o ano académico divídese en dous cuadrimestres: 1º Cuadrimestre de outubro a febreiro, 2º Cuadrimestre de febreiro a xuño.
-En cada un dos cuadrimestres pode cursar un módulo.
-Nun ano académico (de outubro a xuño) pode cursar dous módulos.

Módulos

-A E.S.A. estructurase en catro módulos 1º, 2º, 3º, 4º equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4º, da E.S.O.
-Ofértanse os módulos 1º , 3º, 4º  (o 4º módulo ofertarase dependendo do numero de alumnos/as matriculados suficiente par formara grupo) no 1º Cuadrimestre.
-Ofértanse  os módulos 2º ,4º, e os módulos 1º e  3º  (o 3º módulo ofertaranse dependendo do numero de alumnos/as matriculados suficiente par formara grupo) no 2º Cuadrimestre.
-No 2º Cuadrimestre pode repetir o módulo ou ámbitos suspensos no 1ºCuadrimestre.

Ambitos

-Os contidos agrupanse en ámbitos 
-Cada módulo consta dos seguintes ámbitos:

         - Ámbito CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 

         - Ámbito SOCIAL

         - Ámbito de COMUNICACIÓN

        - OFERTA CURRICULAR propia do Centro

Sesións

-O alumno pode matricularse en algunha das tres sesións: mañá (de 9:30 a 13:15) tarde (de 16:00 a 19:00) e noite (de 19:00 a 22:00)
-Os módulos ofertados en cada quenda dependerá do número de alumnos/as matriculados.

Materiais

-Os materiais empregados (libros,apuntes,etc.) serán os que indique o profesor/a en cada ámbito.

Avaliación

-A avaliación de cada ámbito farase de acordo a exames, traballos, ou actividades que cada profesor/a indicará no seu momento.
-A avaliación do 1º Cuadrimestre realizarase en febreiro e a do 2º Cuadrimestre en xuño.
-Os que suspenden álgun ámbito no 1º Cuadrimestre  e non o repitan, poden facer unha proba extraordinaria en maio, e os do 2º Cuadrimestre en setembro
-Non pode ser avaliado dun ámbito sen ter aprobado o mesmo ámbito no módulo anterior  

Normas

-Normas de réxime interno

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es