Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

NIVEL II

Información:

Destinado ás persoas que dominando o nivel anterior non teñen ningunha titulación académica  e desexen algunhas das opcións seguintes:

  • Acceder á Educación Secundaria para persoas adultas
  • Consolidar as técnicas de lecto-escritura e cálculo
  • Participar activamente na vida social e cultural. 

Matrícula

Todo o curso 

Asignaturas

Comunicación (Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés)
Matemáticas
Medio socio-cultural e natural

 Horario semanal

Quince sesións semanais:

Equivalencia

Equivale a 6º de primaria.

 Modalidade

Só poderá ser cursado na modalidade de  presencial.

Duración

O tempo que o alumo/a estime preciso segundo o seu ritmo de aprendizaxe para a adquisición dos coñecementos establecidos.

Estructura

O Nivel II estará estructurado en tres módulos distribuídos un por trimestre.

 

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es