Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

NIVEL I

Información:

Este nivel está pensado pra aquelas persoas que necesiten adquirir as destrezas básicas de lecto-escritura e cálculo (Alfabetización), ou mellorar as devanditas destrezas (Neolectores) .

Matrícula

Todo o curso 

Asignaturas

Lingua (lectura e escritura)
Matemáticas (razoamento matemático e cálculo)

 Horario semanal

Doce sesións semanais:
Lingua -  Matemáticas – Inglés

Equivalencia

Equivale a alfabetización cun nivel de ata 3º de primaria.

 Modalidade

Só poderá ser cursado na modalidade de  presencial.

Duración

O tempo que o alumno/a estime preciso segundo o seu ritmo de aprendizaxe para a adquisición dos coñecementos establecidos.

 

Centro Público de Educación de Persoas  Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es