Bachillerato a distancia
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

TITORÍAS 2013/2014

VER EN PÁXINA DE INICIO

            

Normas dos exames

-É obrigatorio presentar o DNI para facer os exames.
-O xustificante de asistencia solocíteo ó profesor/a vixiante do exame.
-Debe deixar fora da aula de exames todo o material que traia con vostede: libros, apuntes, bolsos. móbiles…
-Non pode sair do exame ata transcorridos 15 minutos. Unha vez saia alguén do exame non  pode entrar ninguén máis.
-O artígo 51 (apartado d) da Carta de Dereitos e Deberes dos alumnos sinala como falta muy grave e causa de expediente académico a “suplantación da personalidade en actos da vida académica e a falsificación ou sustración de documentos académicos.”

Guías didácticas

-A cada  asignatura correspóndelle unha guia didáctica que está relacionada co libro de texto correspondente.
-Nas guias atopará: presentación e orientación sobre a asignatura correspondente e exercicios de autoavaliación.
 

Centro Público de Educación de Persoas Adultas "Berbés"
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es